ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.okosanszabolcsban.hu weblap (továbbiakban Weboldal)

  • az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR) – megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

Tisztelt Látogató!

Jelen dokumentumban megismerheti, hogy az Ön által felkeresett Weboldalunk böngészésével megvalósuló adatkezelési tevékenységünket.

Adatkezelő: Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Cím: 4841 Jánd, Tisza u. 1.

Nyilvántartási szám: 15-02-0000945 Nyíregyházi Törvényszék,

Email: okosanszabolcsban@gmail.com

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megtekinthető a Weboldalunk e célra létrehozott menüpontjában.

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására.

Látogató jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki a Weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e bármilyen szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk, harmadik országba személyes adatot nem továbbítunk.

 A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A Weboldal üzemeltetője Egyesületünk.

A Weboldal tárhely és domain szolgáltatója: Forpsi.hu Domain&Tárhely BlazeArts Kft., 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.,Telefon: (+36) 76- 550-174, Email: info@forspi.hu

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Weboldalunk elsősorban Egyesületünk tevékenységének bemutatását, azon belül a pénzügyi tanácsadást célozza.

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a Látogató az oldalunkon keresztül felvegye a kapcsolatot velünk, tanácsadást, tájékoztatást kérjen, vagy észrevételt tegyen.

Az így megadott adatok kezelése során tiszteletben tartjuk Látogatóink személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza a jogszabályban előírt tájékoztatást a Weboldalon keresztül megadott, illetőleg a Látogatókkal kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Weboldalunk Kapcsolat menüjében található Írjon nekünk űrlapjának kitöltésével és a küldés gomb megnyomásával elküldi üzenetét. Az adatok forrása tehát az Ön által kitöltött űrlap lesz.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezeléshez történő hozzájárulásáról a Küldés gomb előtt található jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkozhat.  

Általunk kezelt adatok: név, e-mail cím, tárgy, üzenet

Adatait a levelének beérkezésétől számított egy évig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig kezeljük.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag Egyesületünk munkatársai jogosultak megismerni és kezelni, akik az Ön adatait bizalmasan kezelik, és harmadik személynek semmilyen célból nem továbbítják.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Számítógépeink és szerverünk biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk. 

AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete előírásainak megfelelően biztosítjuk az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Az érintettek a 4841 Jánd, Tisza u. 1. postacímre, vagy az okosanszabolcsban@gmail.com e-mail címre küldött kérelmében gyakorolhatják jogaikat.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy valamennyi felhasználó (függetlenül attól, hogy végül adatkezelésben érintetté válik-e, vagy sem) ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

  1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

A Egyesület valamennyi adatkezelési tevékenységével kapcsolatban arra törekszik, hogy az érintettek számára valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – írásban adjon meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy személyazonosságát igazolni tudja.

Az érintett személyes adat védelméhez fűződő jogok gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését az Egyesület csak abban az esetben tagadja meg, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Amennyiben az egyes adatkezelési célok nem teszik már szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az Egyesület nem köteles olyan kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni, vagy kezelni annak érdekében, hogy az érintett azonosítása megtörténjen.

Az Egyesület 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az Egyesület a tájékoztatást és az általa tett intézkedést díjmentesen biztosítja.

  1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett kérésére az Egyesület törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a)

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Egyesület nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előző bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Egyesület az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő – jelen esetben az Egyesület – ellen. Az Egyesület az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

 az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 Az Egyesület az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Egyesület minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Egyesület tájékoztatja e címzettekről.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Egyesületünk nem végez automatizált adatkezelést, az adathordozhatósághoz való jogával az érintett nem tud élni.

  1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve közérdekű adatkezelés, valamint a jogos érdek alapján végzett profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintettről tárolt adatokat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

PANASZKEZELÉS

Panasz esetén az érintettek a Weboldalon, illetve az előző fejezetben feltüntetett kapcsolati címeken fordulhatnak hozzánk.

A panasz elutasítása esetén az érintettnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon mindenki számára elérhető.

Egyesületünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

A Weboldalról elérhető weboldalak tartalmáért Egyesületünk kizárja felelősségét.

 

Kelt: Jánd, 2018. szeptember 20.

 

Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület

 

Pin It on Pinterest

Share This